Varsity Boys Basketball- Mission v. Righetti - Nakamuraphoto